NOVÝ ROČNÍK AT KONFERENCE 2016

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně,


v příštím roce si připomeneme významné výročí - uplyne 100 let od narození Jaroslava Skály, lékaře, který v roce 1948 zahájil novou éru léčby závislostí v naší zemi. Protialkoholní oddělení v Apolináři se stalo léčebným centrem, ve kterém vznikl koncept komplexní léčby. Na jaké domácí zkušenosti z předválečného období Skála navazoval, jakými zahraničními vzory se inspiroval, jak na něj pamatují ti, kteří měli možnost s ním spolupracovat a jak se u nás i v zahraničí apolinářský model léčby závislostí dále rozvíjel, na to se pokusme společně hledat odpovědi.

Motto AT konference v roce 2016 tedy „Před Skálou (se Skálou) a po Skálovi“


Kromě hlavního tématu konference se na konferenci budeme věnovat aktuálním otázkám oboru, jakými již jsou a patrně ještě i budou zejména změny v legislativě. Jako vždy bude prostor i pro zajímavá varia a pro inspirativní diskuse a setkání s kolegy a přáteli.


Srdečně Vás všechny zvu k účasti na konferenci SNN do Seče a těším se na setkání při odborném i společenském programu.
Petr Popov, předseda SNN ČLS JEP

Další ročník AT konference, která se uskuteční ve dnech 1. - 5. 5. 2016 v prostorech Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady. 


Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

- Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - není podmínkou

at-form1.jpg

Platební pokyny

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

- poplatek - 1000 Kč
- poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci - 800 Kč
- poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci - mohou si jej lidé v rámci instituce měnit - to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) - 2000 Kč
- poplatek za 1 den - 500 Kč
- úhrada poplatku na místě konání akce - +200 Kč

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

registrace.jpg
ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI